Fiskalizacija za JKP

Naše rešenje eFiskalna posebno je prilagođeno poslovanju javnih komunalnih preduzeća (JKP).

JKP su pred velikim izazovom kako da fiskalizuju svoje dve komunalne delatnosti:
- upravljanje pijacama,
- upravljanje grobljima i sahranjivanje.

Kako fiskalizovati upravljanje grobljima gde se izdaje veliki broj računa za zakup grobnog mesta i održavanje groblja?
Mi imamo rešenje za problem izdavanja fiskalni računa samo zakupcima koji plaćaju.
eFiskalna je u potpunosti integrisana sa portalom za vođenje grobišne evidencije - Grob.rs
Računar sa programom za vođenje evidencije o grobnim mestima i sahranama je zakonska obaveza
(Uredba o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti, Član 9).

eFiskalna je prilagođena naplati zakupa tezgi.
Možete voditi online evidencije o zakupcima i plaćanjima.

Za pravne korisnike eFiskalna može generisati eFakturu u .xml formatu.

eFiskalna je integrisana sa portalom za slanje i naplatu računa - eRacuni.rs
Omogućeno je automatsko slanje SMS obaveštenja o plaćanju računa.

Integrisan sistem za elektronsku naplatu sa IPS NBS QR i Deep link.

Javna komunalna preduzeća u jednom rešenju dobijaju eFiskalna i eFaktura.

Pozovite nas za više informacija.

Telefon podrške: 062 277 700